ތިރިން ފޮޓޯތަކުން އެ ފެންނަނީ، މި ލިންކަށް ފިތުމުން ހުޅުވޭ ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް ބައެއް ދިވެހިން އެންމެ 2 ދުވަހުން ހޯދާފައިވާ ނަތީޖާތަކެވެ. ހުރިހާ ނަތީޖާއެއްވެސް އެވަނީ އެމެރިކާ ޑޮލަރުންނެވެ.
NICE
leader-brd1
23
WARNING: “Results may not be same to all the traders. Also note that, the results are not guaranteed.”

GENERAL RISK WARNING

“The financial products offered by the company carry a high level of risk and can result in the loss of all your funds. You should never invest money that you cannot afford to lose.”

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން އެ ފެންނަނީ ރާއްޖޭގެ ބައެއް ޓްރޭޑަރުންގެ *ގްރޮސް ޕްރޮފިޓެވެ. މިނަތީޖާތައް ނެރެފައި މިވަނީ މި ބްރޯކަރގައި ޓްރޭޑްކޮށްގެންނެވެ. މި ބްރޯކާރގައި ޓްރޭޑް ކުރުމަށް އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާށެވެ. މި ލިންކަށް ފިތާލުމުން ދެން އަންނަ ޕޭޖްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފޯމު ފެންނާނެއެވެ. އެ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ސަބްމިޓްކުރުމުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނީއެވެ. އަދި މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ޑައުންލޯޑް ކުރަން ބޭނުންނަމަ ތިރީގައިވާ ލިންކުން މޮބަައިލް އެޕްލިކޭޝަން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
===============
(ސްމާޓް ފޯނުންވެސް ކުރެވޭނެ)
apps
1280px-Download_on_the_App_Store_Badge.svg
މިލިންކަށް ފިތާލުމުން ދެން ހުޅުވޭ ވިންޑޯގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފޯމު ފެންނާނެއެވެ. މި ފޯމު ފުރުމަށްފަހު ސަބްމިޓް ކޮށްލުމުން ބްރޯކާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނީއެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު ޓްރޭޑް ކުރުމަށް ބޭނުންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުން ނަމަ ރެޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރި އީމެއިލް އަށް ލޮގިން ވުމަށްފަހު އީމެއިލް އަށް އައިސްފައިވާ ލިންކަށް ފިތާލުމަށްފަހު ލޮގިންކޮށް ޓްރޭޑް ކުރަން ފެށޭނެއެވެ.
އަދި ޓްރޭޑް ކުރަން ބޭނުންވަނީ މޮބައިލް ފޯނުންނަމަ ތިރީގައިވާ ލިންކުތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެޕްލިކޭޝަން ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށްފަހު އެޕްލިކޭޝަންގައި ރެޖިސްޓަރކޮށް ނުވަތަ ކުރިން ރެޖިސްޓަރކޮށްފައިވާނަމަ އެ ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ކުރެޑެންޝިއަލް ބޭނުންކޮށް ޓްރޭޑް ކުރަން ފެށޭނެއެވެ.
އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަންގެ ލިންކް
އައި.އޯއެސް އެޕްލިކޭޝަންގެ ލިންކް
ފަށައިގަންނާނީ ކިހިނެއް؟ މި ލިންކަށް ފިތާލުމުން ތަފްސީލުކޮށް ކިޔައިދީފައިވާ ޕޭޖަށް ދެވޭނެ.

———————————————

ޓްރޭޑް ކުރަން ބޭނުންކުރެވިދާނެ ގޮތެއް މި ލިންކަށް ފިތާލުމުން އަންނަ އާޓިކަލްގައި ކިޔައިދީފައި ވާނެއެވެ.
ތައާރަފް
މިއީ ކޮންކަމެއް؟ އިންޓަރނެޓްގައި ފައިސާ ލިބޭނެ ބައިވަރު ގޮތްތައް ހުރެއެވެ. އެގޮތުން މި ލިޔުމުގައި މި ބަލާލަނީ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 5 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ހިނގަމުންދާ ފޮރިން ކަރެންސީ އެކްްސްޗޭންޖް މާކެޓްގައި ފައިސާ ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެއްވައްތަރަށެވެ. އެއީ ބައިނަރީ ޓްރޭޑް ނުވަތަ އޮޕްޝަން ޓްރޭޑް ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތަށް ޓްރޭޑް ކުރުމަށް އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.
އެހެން ބްރޯކަރ ތަކާއި މި ބްރޯކަރގެ ތަފާތަކީ ކޮބާ؟
– މި ބްރޯކަރގައި 24 ގަޑިއިރު 7 ދުވަހު ޓްރޭޑް ކުރެވޭނެ (ވީކް އެންޑްއަށް ބަންދެއް ނުވާނެ).
– މި ބްރޯކަރގައި ހަމަ އެންމެ 10 ޑޮލަރުން ޓްރޭޑް ކުރަން ފެށޭނެ.
– މި ބްރޯކަރގައި 1 ޑޮަލރުގެ ޓްރޭޑްވެސް ޖެހޭނެ.
– މި ބްރޯކަރގައި ޔޫސަރ ފްރެއިންޑްލީ މޮަބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއްގެ ޑައުންލޯޑްކުރެވޭނެ.
– މި ބްރޯކަރގައި 10 ޑަލަރަށްވުރެ ކުޑަކަޮށްވެސް ވިތުޑުރޯ ކުރެވޭނެ.
– މި ބްރޯކަރގައި އެއްފަހަރާ 1 މިލިއަން ޑޮަލަރު ވިތުޑުރޯ ކުރެވޭނެ (އެވަރަށް ބެލެންސްގައި ހުރެއްޖެނަމަ)
ތިރީގައިވާ ފޮޓޮއިން ފެންނަނީ ވިތުޑުރޯ ކޮށްފައިވާ ބައެއް ޓްރާންސެކްޝަން ތަކެވެ.
withdraw
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި.
  • ސްމާޓް ފޯނު ނުވަތަ ކޮމްޕިއުޓަރ
  • އިންޓަރނެޓް ކަނެކްޝަން
  • 10 ޑޮލަރު (ރިއަލް އެކައުންޓްގައި ޓްރޭޑް ކުރުމަށް) (ރިއަލް އެކައުންޓެއްގައި ޓްރޭޑް ކުރުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ)

އާމްދަނީ

ބައިނަރީ/ ފޮރެކްސް/ ކްރިޕްޓޯ/ޑިޖިޓަލް ޓްރޭޑްކޮށްގެން އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަރެއް ބުނުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ސަބަބަކީ ބައިނަރީ ޓްރޭޑް ކުރުމަކީ ރިސްކީ ކަމަކަށް ވާތީއެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައިވެސް ބައިނަރީ ޓްރޭޑް ކޮށްގެން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އާމްދަނީއެ ހޯދާ މީހުން އުޅޭކަމަށް ފެނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ލިބިފައިވަނީ ނެޓް ޕްރޮފިޓް ކަމަށް ދަންނަވަން އުނދަގުލެވެ. ސަބަބަކީ ލީޑަރ ބޯޑުން ފެންނަ އަދަދުތަކަކީ އެ ޓްރޭޑަރއެއްގެ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ވެސް ގްރޮސް ޕްރޮފިޓް ކަމަށް ވާތީއެވެ.
ނަމަވެސް ބައިނަރީ ޓްރޭޑް ކުރުން ރަނގަޅެއްނޫނެވެ. އަދި ބައިނަރީ ޓްރޭޑް ކޮށްގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.
60770_728x90

GENERAL RISK WARNING

“The financial products offered by the company carry a high level of risk and can result in the loss of all your funds. You should never invest money that you cannot afford to lose.”

ޓްރޭޑް ކުރާނީ ކިހިނެތް؟
ފައިނޭންޝިއަލް ޓްރޭޑް ކުރުމުގައި ބަލާނީ ސެލެކްޓް ކޮށްފައިވާ އެސެޓެއްގެ އެވަގުތެއްގެ އަގު ހުރި ހިސާބުން ފެށިގެން އެ ޓްރޭޑެއް ނިމުމާ ހަމައަށް އަގަށް އަންނަ ބަދަލަށެވެ. އަންނަ ބަދަލުގެ ފަރަގުން ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި.
  • ސްމާޓް ފޯނު ނުވަތަ ކޮމްޕިއުޓަރ
  • އިންޓަރނެޓް ކަނެކްޝަން
  • 10 ޑޮލަރު (ރިއަލް އެކައުންޓްގައި ޓްރޭޑް ކުރުމަށް)
ރިއަލް އެކައުންޓެއްގައި ޓްރޭޑް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ރިއަލް އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ. ރިއަލް އެކައުންޓްގައި ޓްރޭޑް ކުރަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ވިސާ ޑެބިޓް ކާޑު ނެޓެއްލާ ނުވަތަ ސްކްރިލް ފަދަ އިލެކްޓްރޯނިކް ޕޭމަންޓް މެތަޑެއް ފައިސާ ޑިޕޮސިޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. ޑިޕޮސިޓް ކުރެވޭނީ މަދުވެގެން 10 ޑޮލަރެވެ. އެ 10 ޑޮލަރު ޑިޕޮސިޓް ކުރުމަށްފަހު ޓްރޭޑް ކޮށް އެކައުންޓްގެ ބެލެންސް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ފައިސާ ވިތުޑުރޯ ކުރެވޭނެއެވެ.

60770_728x90

GENERAL RISK WARNING

“The financial products offered by the company carry a high level of risk and can result in the loss of all your funds. You should never invest money that you cannot afford to lose.”

ޑިޕޮސިޓް ކުރުން
ރިއަލް އެކައުންޓްގައި ޓްރޭޑް ކުރަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ވިސާ ޑެބިޓް ކާޑު ނެޓެއްލާ ނުވަތަ ސްކްރިލް ފަދަ އިލެކްޓްރޯނިކް ޕޭމަންޓް މެތަޑެއް ފައިސާ ޑިޕޮސިޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. ތިރީގައިވާ ފޮޓޮއިން އެ ފެންނަނީ ޑިޕޮސިޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ މެތަޑް ތަކެވެ.
deposit
ޑިޕޮސިޓް ކުރެވޭނީ މަދުވެގެން 10 ޑޮލަރެވެ. އެ 10 ޑޮލަރު ޑިޕޮސިޓް ކުރުމަށްފަހު ޓްރޭޑް ކޮށް އެކައުންޓްގެ ބެލެންސް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ފައިސާ ވިތުޑުރޯ ކުރެވޭނެއެވެ.
ފައިސާ ނެގުން (ވިތުޑުރޯ ކުރުން)
ރިއަލް އެކައުންޓްގައި ޓްރޭޑް ކުރަމުންއައިސް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެކައުންޓްގެ ބެލެންސް އިތުރުވުމުން ފައިސާ ވިތުޑުރޯ ކުރެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން ބޭންކް ކާޑެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޖަމާކޮށްފައިވާ އަދަދަށް އެ ކާޑަކަށް ވިތުޑުރޯ ކުރުމަށްފަހު ބާކީ ހުރި ބެލެންސް އިލެކްޓްރޯނިކް ޕޭމަންޓް މެތަޑެއް (ސްކްރިލް ނުވަތަ ނެޓެއްލާ) އަށް ވިތުޑުރޯ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެ ފައިސާ އިލެކްޓްރޯނިކް ޕޭމަންޓް މެތަޑުގެ ތެރެއިން ބޭންކް އެކައުންޓަށް ގެނެވޭނެއެވެ. މި ގޮތަށް ފައިސާ ގެންނައިރު އިތުރު ކޮމިޝަން ޗާޖްކުރާނެއެވެ.
=================
އެންމެ މޮޅު ޓްރޭޑްކުރާ މީހުން ޖަހާ ޓްރޭޑްތައް ޖަހާ ހިސާބުތައް ބަލައިގެން ޓްރޭޑް ކުރަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މި ލިންކްގައިވާ އާޓިކަލް ކިޔާލާ.
60770_728x90

GENERAL RISK WARNING

“The financial products offered by the company carry a high level of risk and can result in the loss of all your funds. You should never invest money that you cannot afford to lose.”

*ގްރޮސް ޕްރޮފިޓް: ގްރޮސް ޕްރޮފިޓަކީ ޓްރޭޑް ޖަހައިގެން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލެވުނު ޓްރޭޑްތަކުގެ ޖުމްލަ އެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ތެރޭގައި ގެއްލުންވި ޓްރޭޑްތަކެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

 

band

ހިރާސް ހިމެނޭކަން ބަޔާންކޮށްދޭ އިންޒާރު

ބައިނަރީ އަދި މިނޫންވެސް މިބާވަތުގެ ޓްރޭޑް ކުރުންތަކަކީ މި ކަމުގައި ބޮޑު އަދަދަކަށް ހިރާސް ހިމެނޭ ކަމަކަށްވާތީ، އެއްވެސް ބޭފުޅަކު އެބޭފުޅަކަށް އެފޯޑް ނުކުރެވޭ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އިންވެސްޓްކުރުމަކީ ބުއްދިވެރި ކަމެއްނޫނެވެ. އަދި މި ވެބްސައިޓުން އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް މަޖުބޫރެއް ނުކުރަމެވެ. އަދި މި އާޓިކަލްއަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ފައިސާ ހޯދޭނެކަމަށް ނުވަތަ ފަސޭހައިން ފައިސާލިބޭނެކަމަށް ދެވޭ ޔަގީން ކަމެއްނޫނެވެ. މިފަދަ ޓްރޭޑް ކުރުމާއި ނުކުރުމަކީ އެބޭފުޅެއްގެ އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުގައިވާ ކަމެކެވެ. މި އާޓިކަލުން އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް އިންވެސްޓްކުރާކަށް މަޖުބޫރެއް ނުކުރެއެވެ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ކާމިޔާބަށް އެދެމެވެ. 

band

button
apps

GENERAL RISK WARNING

“The financial products offered by the company carry a high level of risk and can result in the loss of all your funds. You should never invest money that you cannot afford to lose.”